Сфери на дейност

SphAАдвокат Стефан Вачев осъществява процесуално правно представителство пред арбитраж и всички съдебни инстанции и предоставя правни услуги в следните сфери:

Търговско право

 • Изготвяне и обсъждане на всякакъв вид търговски договори (както на етап предварителни преговори, така и на етап реализация и приключване).
 • Представителство на клиенти в делови сделки, преговори и срещи с техни партньори.
 • Изготвяне на стратегии и представителство при учредяването на особени залози по реда на ЗОЗ и други търговски обезпечения.
 • Събиране на вземания по търговски сделки;
 • Учредяване и регистрация на дружества (частни, публични, капиталови, персонални), клонове, представителни офиси.
 • Избор на най – подходяща правна форма в зависимост от конкретната дейност на клиента.
 • Учредяване и регистрация на юридически лица с нестопанска цел.
 • Предоставяне на допълнителни правни услуги на търговски дружества при подготвянето на дневния ред на дружествени събрания, протоколи, резолюции и др.
 • Ликвидация.
 • Несъстоятелност.

Облигационно право

 • Изготвяне и обсъждане на всякакъв вид граждански договори (както на етап предварителни преговори, така и на етап реализация и приключване).
 • Представителство на клиенти в сделки и преговори по повод сключването на граждански договори.
 • Учредяване и вписване на обезпечения по договори – залози, ипотеки, поръчителство.
 • Подготвяне на договори и документи за погасяване на задълженията – прихващане и подновяване.
 • Прехвърляне на вземания.
 • Събиране на вземания от граждански сделки, неоснователно обогатяване, непозволено увреждане и др.

Вещно право

 • Консултации и съдействие при избор на подходящ имот съобразно предварително зададени критерии.
 • Консултации при придобиването и отчуждаването на недвижими имоти.
 • Правна помощ при избора на начин за финансиране на сделки с недвижими имоти и подготовката на всички необходими документи за искане и ползване на кредити за закупуването на имоти от банкови и небанкови институции.
 • Подробен правен анализ на конкретния имот.
 • Участие в преговори и изготвяне на предварителни и окончателни договори под формата на нотариални актове и всички други документи, свързани с придобиването и отчуждаването на недвижими имоти.
 • Оказване на правна помощ при управлението на собствеността – наемни и комисионни договори, договори за строителство и др.
 • Консултации по отношение на законовата регламентация в строителството и общи устройствени планове, включително снабдяване с разрешителни за строеж и друга документация.

Административно право

 • Осъществяване на представителство пред държавни и общински органи.
 • Консултации, изготвяне на документи и представителство в процедури по издаване на индивидуални административни актове.
 • Подготовка, консултации и съдействие пред административните органи, във връзка със снабдяване с удостоверения, лицензии, разрешителни.
 • Оспорване на административни актове по административен и съдебен ред.
 • Обжалване на ревизионни актове.
 • Обжалване на наказателни постановления.
 • Обжалване на електронни фишове.
 • Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията.

 Семейно право

 • Консултации във връзка със същността, съдържанието, сключването, изменението и прекратяването на брачни договори.
 • Участие в преговори и изготвяне на брачни договори.
 • Консултации и процесуално представителство в производства по прекратяване на брака: развод по взаимно съгласие или по исков ред.
 • Консултации, преговори и представителство във връзка с уреждане на последиците от прекратяването на брака – упражняване на родителските права, ползване на семейното жилище, издръжка, подялба на имуществото, придобито по време на брака, фамилното име след развода и др.
 • Процесуално представителство по дела за определяне на издръжка, както и по дела за увеличаване или намаляване на присъдена издръжка; съдействие при неплащане на издръжка.
 • Процесуално представителство по дела за упражняване, лишаването, ограничаване или възстановяване на родителски права.
 • Процесуално представителство по дела за оспорване на бащинството, както и по дела за установяване на произход от майката или от бащата.

 Трудово право

 • Правни консултации на работници, служители и работодатели по всички видове трудовоправни и осигурителни въпроси;
 • Съдействие при водене на преговори между работодатели и работници/служители за извънседебно решаване на трудови спорове;
 • Правна защита на работници, служители и работодатели при трудови спорове пред съдилища от всички инстанции.
 • Консултации по въпроси, възникващи през различните фази на трудовите взаимоотношения, подбор, наемане и освобождаване от длъжност
 • Съдействие на дружества при преместване на бизнес в България, правни проблеми на имиграцията и разрешения за пребиваване и труд;
 • Правно съдействие и консултации при преобразуване на търговски дружества и реорганизация на дейността, в т.ч. сливания, придобивания, прехвърляне на търговско предприятие, когато тези операции включват по необходимост и преструктуриране на персонала;
 • Изготвяне на текстове на колективни и индивидуални трудови договори, допълнителни споразумения и други необходими документи във връзка с изискванията на трудовото законодателство;
 • Изготвяне на вътрешни документи, свързани с управлението на трудовия процес, в т.ч.: вътрешни правила, длъжностни характеристики, наръчници за служители, и др.;