Абонаментно правно обслужване

Абонаментното правно обслужване е форма на обслужване, при която на клиента се предоставят всички необходими правни услуги за нормалното функциониране на дейността му.

Цел на абонамента е осигуряване на постоянно правно обслужване за решаване на текущите, непрекъснати или чести правни проблеми на клиентите при осъществяване на тяхната дейност. Абонаментът като принцип е най-пригоден за търговци, юридически лица с нестопанска цел, лица, упражняващи занаятчийска дейност, както и търговски дружества. Така се осигурява навременно и надеждно решаване на определен възникнал проблем.

Заплащането на услугите за правно обслужване става на основание сключения абонаментен договор. Извън абонамента остава извършването и заплащането на услугите, изрично изключени от страните по договора от обхвата на абонамента.

Услугите, които се включват в абонамента: се определят предварително по уговорка на страните, като минималното съдържание на тези услуги е извършването на устни и писмени правни консултации по зададени казуси от клиента или оторизирани по договор негови служители, изготвянето на договори, пълномощни и други документи съобразно изискванията на клиента.

Услуга, която е извън обхвата на абонаментното правно обслужване, е процесуалното представителство пред съд. Те се таксуват съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Предимства на абонамента са, че това е форма, даваща възможност за извършване на всякакъв вид правни услуги на преференциални цени при предварително заложена твърда сума, т.нар. „абонамент”.

Основното предимство на абонаментното правно обслужване обаче е, че при зададен от Вас въпрос или казус ние сме запознати с Вашите действия до в момента и ще можем бързо и качествено да намерим най- доброто решение на даден въпрос, да Ви сътрудничим и максимално бързо да разрешим проблема.